» Komunikaty Dyrektora

Komunikaty Dyrektora

Katowice, 1 września 2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY


Katowice, 24 sierpnia 2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

DROGA SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY, w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego, podaję informacje organizacyjne.

Konferencja Rady Pedagogicznej – poniedziałek 31 sierpnia godz. 13.30; sala 101 /po konferencji odbędą się spotkania pedagogów z kierownikami sekcji w wyznaczonych klasach/.

Inauguracja roku szkolnego 2020-2021 z udziałem Kadry kierowniczej, wtorek 1 września:
godz.15; sala 101; klasy pierwsze i ostatnie Szkoły I stopnia /po uroczystości odbędzie się spotkanie organizacyjne z Kierownikami Sekcji/
godz.17; sala 101, klasy pierwsze i ostatnie Szkoły II stopnia /po uroczystości odbędzie się spotkanie organizacyjne z Kierownikami Sekcji/.

Proszę, by ze względów sanitarnych, uczniowi towarzyszył jeden rodzic bądź opiekun.

Dla pozostałych uczniów 1 września będzie dniem kontaktów organizacyjnych z nauczycielami /począwszy od godz.15/ – proszę wykorzystać ustalone formy komunikacji tj.: dziennik elektroniczny, telefon .

Proszę o rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny.

Oczekuję z radością spotkania w Szkole – Dorota Zawierucha


Katowice, 22 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Regulamin postępowania w czasie egzaminów dyplomowych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza (.pdf).

 


Katowice, 8 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W związku z wprowadzoną ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianą umożliwiającą konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, proszę o indywidualne ustalania ich terminu z nauczycielami przedmiotów.
Prowadzący zajęcia nauczyciele winni zgłaszać potrzebę konsultacji u pani sekretarki – Luizy Sankowskiej – odpowiedzialnej za harmonogram przebiegu spotkań konsultacyjnych.

Pobyt w Szkole zobowiązuje wszystkich do przestrzegania reguł bezpieczeństwa.

 

Dorota Zawierucha

Dyrektor Szkoły


28.05.2020.

Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości umiejętności w czasie kształcenia na odległość, z wyłączeniem przedmiotów głównych – do pobrania (.pdf).


22.05.2020.

DROGA SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY.

 

Odnosząc się do treści zamieszczonych na stronie Szkoły dnia 18 maja br. Rozporządzeń MEN oraz Komunikatu CEA, podaję kilka informacji organizacyjnych.

Od 25 maja możliwość ćwiczenia w salach dydaktycznych oraz prób w Sali koncertowej mają:

– uczniowie szkoły I st. przygotowujący się do egzaminów wstępnych do szkoły II st.;

– abiturienci przygotowujący się do dyplomów.

Uczniowie klas dyplomowych mogą też umawiać się na zajęcia dydaktyczne z nauczycielami przedmiotów głównych i akompaniatorami.

Ćwiczenia, próby i zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym telefonicznie z Sekretariatem-przez pedagogów, rodziców, pełnoletnich uczniów-harmonogramem.

Niepełnoletniemu uczniowi może towarzyszyć jeden rodzic lub opiekun.

Osoby spoza społeczności Szkoły, wchodzące do placówki, zobowiązane są do wpisu na znajdującą się na portierni listę obecności oraz pozostawienia numeru telefonu bądź adresu mailowego celem możliwości kontaktu w razie zagrożenia. Pozostawione przez osoby postronne dane przechowywane będą przez Kierownika administracji i  obsługi, i zniszczone po upływie miesiąca.

Wszystkie osoby przebywające w Szkole zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny.

Kolejne informacje przekazywane będą za decyzjami Rządu.

Życzę dużo sił i wytrwałości na drodze do finału roku szkolnego.

Dorota Zawierucha

Udostępnij: