» Komunikaty Dyrektora

Komunikaty Dyrektora

Katowice, 15 stycznia 2021 r.

Komunikat w sprawie dalszego kształcenia on-line od 18 stycznia 2021 r.

Zgodnie z komunikatem CEA w odniesieniu do naszej szkoły zostają utrzymane dotychczasowe zasady funkcjonowania, czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz możliwość wprowadzenia innego sposobu ich realizacji, w tym także stacjonarnego, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny.


Katowice, 5 grudnia 2020 r.

Szanowni Nauczyciele,

w myśl §3 pkt 3 Regulaminu Rady Pedagogicznej naszej Szkoły, uznając obecną sytuację za wyjątkową, zwołuję na wtorek tj. 8 grudnia godz. 10, Radę Pedagogiczną. Zebranie odbędzie się na platformie TEAMS.

Tematyka:

1.Ustalenie procedury przeprowadzenia opiniowania pracy Dyrektora Szkoły w trybie tajnym.

2.Sprawy różne.

3.Wolne głosy i wnioski.

Pozdrawiam serdecznie, Dorota Zawierucha.

•R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  M I N I S T R A E D U K A C J I  N A R O D O W E J z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U z 2020r.poz 1389) .

•R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  M I N I S T R A  E D U K A C J I N A R O D O W E J z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U.z 2020r.poz.493 ze zm)-§11a.


Katowice, 16 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo – Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie

W związku z ograniczeniem funkcjonowania Szkoły, podjęliśmy w gronie kierowniczym decyzję o rezygnacji z tegorocznych przesłuchań semestralnych z Przedmiotu głównego. Oceny śródroczne wystawią Nauczyciele w oparciu o ustalone w Sekcjach kryteria. Zgodnie z § 11bc wskazanego poniżej Rozporządzenia, nie odbędą się też egzaminy promocyjne uczniów objętych indywidualnym tokiem nauczania, realizujących dwa lata w jednym roku – roczną ocenę klasyfikacyjną z Przedmiotu głównego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły (§ 1 pkt 11 poniższego Rozporządzenia) obowiązuje wewnątrzszkolna: ”Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności w czasie kształcenia na odległość, z wyłączeniem przedmiotów głównych, z których ocena ustalana jest w oparciu o skalę punktową” z dnia 8 maja br. (na stronie Szkoły w zakładce NAUCZYCIELE).

Podstawa prawna: Ro z p o r z ą d z e n i e M i n i s t r a E d u k a c j i N a r o d o w e j z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opublikowane: Dz.U. z 2020 r. poz. 493 uwzględnione zmiany: Dz U. z 2020 r. poz. 1394, 1111, 952, 891, 872, 781, 657, 564, 530, 1539).

Kalendarz:

 • 15 grudnia 2020 r., godz. 13:30 – konferencja plenarna Rady Pedagogicznej – klasyfikacja i promocja uczniów objętych ITN, realizujących
  2 lata w jednym roku;
 • 26 stycznia 2021 r., godz. 13:30 – śródroczna konferencja klasyfikacyjna;
 • 27-28 stycznia 2021 r. godz., 17:00 – wywiadówki;
 • 1-14 lutego 2021 r. – ferie zimowe.

Życząc zdrowia i wytrwałości pozostaję z szacunkiem,
Dorota Zawierucha


Katowice, 9 listopada 2020 r.

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE.

Odnosząc się do wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmian dotyczących szkolnictwa artystycznego umożliwiam w dniach 9- 29 listopada br.:

 • indywidualne lub grupowe konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego
  (wnioski o organizację konsultacji proszę kierować na adres mailowy sekretariat@psm.katowice.pl – szczegóły organizacyjne podane będą po dalszych ustaleniach);
 • inny sposób realizacji zajęć w przypadku, gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny
  (uzasadnione wnioski rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów, zawierające dane dla potrzeb organizacyjnych, proszę kierować – jak wyżej).

Obowiązują powszechnie znane w obecnej sytuacji zagrożenia, zasady bezpieczeństwa i higieny.

Pozostaję z szacunkiem i życzeniami zdrowia,
Dorota Zawierucha – Dyrektor Szkoły


Katowice, 24 października 2020 r.

Społeczność PSM I i II st. im Mieczysława Karłowicza w Katowicach.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

Informuję iż w oparciu o § 2b. ust.1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870) – stan prawny na dzień 24 października 2020r.,

W DNIACH 26 PAŹDZIERNIKA – 8 LISTOPADA 2020 r. WSZYSTKIE ZAJĘCIA EDUKACYJNE REALIZOWANE BĘDĄ
Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

Odpowiedzialnymi za organizację i nadzorowanie pracy poszczególnych Sekcji są ich Kierownicy – kontakt przez dziennik elektroniczny bądź wskazany komunikator.

Kierownicy Sekcji zobowiązani są do przekazywania na bieżąco informacji Dyrektorowi Szkoły.

Na nadchodzące dni zdalnej pracy życzę zdrowia i cierpliwości.

Z szacunkiem-Dorota Zawierucha.


Katowice, 23 października 2020 r.

DROGA SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY

Odnosząc się do przekazanej przez Premiera Mateusza Morawieckiego na konferencji 23 października br. kolejnej puli obostrzeń związanych
z pandemią koronawirusa informuję, iż oczekujemy jeszcze na ustalenia naszego resortu.

Proszę o śledzenie strony internetowej Szkoły, na której (najpóźniej do niedzieli 25 października – godziny południowe) zostaną podane informacje organizacyjne.

Z szacunkiem
Dorota Zawierucha – Dyrektor Szkoły


Katowice, 18 października 2020 r.

Społeczność PSM I i II st. im M. Karłowicza w Katowicach

Informuję niniejszym, iż w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej, od dnia 19 października br. zajęcia lekcyjne odbywać się będą zgodnie
z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – stan na 16.10.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 uwzględniona zmiana: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830).

Różnorodność problemów nie pozwala na podanie jednego schematu działania – prócz obowiązku zgłoszenia w trybie pilnym zagrożenia do sekretariatu Szkoły.

Każda sprawa będzie indywidualnie rozpatrywana w oparciu przedstawione opinie, wnioski i możliwości organizacyjne.

Wszelkie informacje będą Państwu na bieżąco przekazywane przez Kadrę Kierowniczą czy Pedagogów przez dziennik elektroniczny – proszę sprawdzać zapisy tablicy ogłoszeń, wiadomości.

W tym szczególnym czasie proszę wszystkich o współpracę, życzliwość i otwartość na zmienność sytuacji.

Z szacunkiem,
Dorota Zawierucha – Dyrektor Szkoły


Katowice, 1 września 2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY


Katowice, 24 sierpnia 2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

DROGA SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY, w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego, podaję informacje organizacyjne.

Konferencja Rady Pedagogicznej – poniedziałek 31 sierpnia godz. 13.30; sala 101 /po konferencji odbędą się spotkania pedagogów z kierownikami sekcji w wyznaczonych klasach/.

Inauguracja roku szkolnego 2020-2021 z udziałem Kadry kierowniczej, wtorek 1 września:
godz.15; sala 101; klasy pierwsze i ostatnie Szkoły I stopnia /po uroczystości odbędzie się spotkanie organizacyjne z Kierownikami Sekcji/
godz.17; sala 101, klasy pierwsze i ostatnie Szkoły II stopnia /po uroczystości odbędzie się spotkanie organizacyjne z Kierownikami Sekcji/.

Proszę, by ze względów sanitarnych, uczniowi towarzyszył jeden rodzic bądź opiekun.

Dla pozostałych uczniów 1 września będzie dniem kontaktów organizacyjnych z nauczycielami /począwszy od godz.15/ – proszę wykorzystać ustalone formy komunikacji tj.: dziennik elektroniczny, telefon .

Proszę o rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny.

Oczekuję z radością spotkania w Szkole – Dorota Zawierucha


Katowice, 22 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Regulamin postępowania w czasie egzaminów dyplomowych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza (.pdf).

 


Katowice, 8 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W związku z wprowadzoną ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianą umożliwiającą konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, proszę o indywidualne ustalania ich terminu z nauczycielami przedmiotów.
Prowadzący zajęcia nauczyciele winni zgłaszać potrzebę konsultacji u pani sekretarki – Luizy Sankowskiej – odpowiedzialnej za harmonogram przebiegu spotkań konsultacyjnych.

Pobyt w Szkole zobowiązuje wszystkich do przestrzegania reguł bezpieczeństwa.

 

Dorota Zawierucha

Dyrektor Szkoły


28.05.2020.

Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości umiejętności w czasie kształcenia na odległość, z wyłączeniem przedmiotów głównych – do pobrania (.pdf).


22.05.2020.

DROGA SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY.

 

Odnosząc się do treści zamieszczonych na stronie Szkoły dnia 18 maja br. Rozporządzeń MEN oraz Komunikatu CEA, podaję kilka informacji organizacyjnych.

Od 25 maja możliwość ćwiczenia w salach dydaktycznych oraz prób w Sali koncertowej mają:

– uczniowie szkoły I st. przygotowujący się do egzaminów wstępnych do szkoły II st.;

– abiturienci przygotowujący się do dyplomów.

Uczniowie klas dyplomowych mogą też umawiać się na zajęcia dydaktyczne z nauczycielami przedmiotów głównych i akompaniatorami.

Ćwiczenia, próby i zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym telefonicznie z Sekretariatem-przez pedagogów, rodziców, pełnoletnich uczniów-harmonogramem.

Niepełnoletniemu uczniowi może towarzyszyć jeden rodzic lub opiekun.

Osoby spoza społeczności Szkoły, wchodzące do placówki, zobowiązane są do wpisu na znajdującą się na portierni listę obecności oraz pozostawienia numeru telefonu bądź adresu mailowego celem możliwości kontaktu w razie zagrożenia. Pozostawione przez osoby postronne dane przechowywane będą przez Kierownika administracji i  obsługi, i zniszczone po upływie miesiąca.

Wszystkie osoby przebywające w Szkole zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny.

Kolejne informacje przekazywane będą za decyzjami Rządu.

Życzę dużo sił i wytrwałości na drodze do finału roku szkolnego.

Dorota Zawierucha

Udostępnij: